Σημεία που πρέπει να προσεχτούν στην κεντρική φόρμα Εσόδων-Εξόδων

Στην εικόνα 47.1, επισημαίνονται τα εξής σημεία:

  • Ο αριθμός της αδείας χρήσης
  • Η ονομασία της οντότητας, εν προκειμένω «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ MANUAL»
  • Ο κωδικός αριθμός της οντότητας που εν προκειμένω είναι 700001.
  • Ο αριθμός του Batch, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι 000 και συμπληρώνεται με τον κωδικό αριθμό της οντότητας. Δηλαδή, ο πλήρης αριθμός είναι «000-700001».


εικόνα 47.1