Η Κεντρική Φόρμα των Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων

Μετά την επιλογή της οντότητας, θα εμφανιστεί η κεντρική φόρμα εισόδου στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων (εικόνα 47.1). Όλα θα σας φαίνονται σε αυτήν κατανοητά, εκτός από το σημείο που αναφέρεται ως «Batch». Ας δούμε πρώτα τι είναι τα Batch.


εικόνα 47.1