038. Αντιγραφή όλων των Backup σε εξωτερικό μέσο

>>>