Τα αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» του εντύπου, όπως φαίνεται στην εικόνα 31.3, σημείο [1], εμφανίζεται το μήνυμα που φαίνεται στο σημείο [2]. Δηλαδή ότι, συγχρόνως με την προεπισκόπηση, το έντυπο εξάγεται αυτόματα σε ένα αρχείο PDF, και αποθηκεύεται  στο φάκελο «ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αποθήκευση του εντύπου, στη βάση δεδομένων, γίνεται πάντοτε. Η εξαγωγή του εντύπου σε PDF στο «Ηλεκτρονικό Αρχείο» είναι μία πρόσθετη δυνατότητα. Δεν είναι υποχρεωτική.


εικόνα 31.3


Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται:

  1. Όλα τα έντυπα που προβάλλονται μέσω του PDF Viewer. 
  2. Από τα έντυπα που προβάλλονται μέσω του STD Viewer:
  • Τα Φ4 και Φ5 στα οποία χρησιμοποιείται το STD Viewer μόνο όταν έχουν πάνω από 25 γραμμές.
  • Η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων», και το «Προσάρτημα», τα οποία βρίσκονται και τα δύο μαζί, μέσα σε ένα αρχείο PDF που αποθηκεύεται στον υποφάκελο Β6 (κάτω από το φάκελο με το έτος).