Ρύθμιση [1]: Επεξεργασία αρχείων PDF μετά την παραγωγή τους

Τα έντυπα όπως το Φ2, Ε3, Φ4, Φ5, Μ1, Μ2, …, Μ12, Β1, Β2, παράγονται και σώζονται σε μορφή PDF μέσω του εργαλείου του προγράμματος, που ονομάζεται PDFViewer. Μετά, αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Είναι όμως δυνατό, τα παραπάνω αρχεία, να παράγονται κατά τρόπο ώστε να είναι επεξεργάσιμα, μέσω εργαλείων επεξεργασίας αρχείων PDF. Για να μπορεί να γίνεται αυτό, πρέπει να έχει δηλωθεί από τον χρήστη ότι επιθυμεί, τα παραγόμενα αρχεία από τον PDF Viewer, να είναι επεξεργάσιμα.

Προς τούτο, στην εικόνα 27.2, περίπτωση [1] μαρκάρουμε το «Ναι».

Αυτό φαίνεται και στην εικόνα 27.3, σημείο []. Μετά, αν δεν έχουμε να εισάγουμε και άλλες ρυθμίσεις, κάνουμε κλικ στο «Αποθήκευση και Έξοδος», σημείο [].


εικόνα 27.3


Για την επεξεργασία, δεν απαιτείται κάποιο εξειδικευμένο εργαλείο. Η επεξεργασία των πεδίων μπορεί να γίνει με διάφορα δωρεάν εργαλεία, όπως είναι αρκετοί browsers, π.χ. οι:

         Chrome, Opera, Edge, Yandex κλπ.

Επίσης η επεξεργασία γίνεται και από εργαλεία ανάγνωσης αρχείων Pdf, όπως π.χ. τα:

         Abode Reader, Soda PDF, Foxit Reader κλπ.


Εγκατάσταση Δικτύου: Δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης κάθε χρήστη

Αντί για την εικόνα 27.3, θα βλέπουμε την εικόνα 27.4, δηλαδή θα έχει ανοίξει η επιλογή για δίκτυο. Μαρκάρουμε την επιλογή «Ναι για συγκεκριμένους χρήστες (Έκδοση Δικτύου)» σημείο [a] και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσαρμογή», [b].


εικόνα 27.4


       Στην εικόνα 27.5 που θα εμφανιστεί κάνουμε κλικ στο «Προσθήκη Νέου Χρήστη», [c].


εικόνα 27.5


Θα ακολουθήσει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 27.6 [d], η οποία συμπληρώνεται όπως φαίνεται στην [e] (κάνουμε κλικ στο βέλος και μετά επιλέγουμε χρήστη).


εικόνα 27.6


Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στον Πίνακα» [f] και θα συμπληρωθεί το όνομα του χρήστη που επιλέξαμε, όπως φαίνεται στην εικόνα 27.7 [g].

Αν χρειάζεται να υπάρχουν και άλλοι χρήστες, που να παράγουν επεξεργάσιμα αρχεία PDF, τους προσθέτουμε συνεχίζοντας την ίδια διαδικασία.


εικόνα 27.7