025. Επιλογές Λογιστή

>>>  Εισαγωγή των στοιχείων του Λογιστή, ή του Χρήστη