018. Εισαγωγή/Επεξεργασία των Υποχρεώσεων

>>> Εισαγωγή μίας νέας Γενικής Υποχρέωσης

>>> Εισαγωγή Ειδικών Υποχρεώσεων

>>> Προβολή του Πίνακα Υποχρεώσεων

>>> Ταχεία Αναζήτηση Υποχρέωσης βάσει του Α/Α

>>> Η ολοκληρωμένη υποχρέωση

>>> Διαγραφή των Ειδικών Υποχρεώσεων

>>> Διαγραφή Γενικής Υποχρέωσης