Βήμα 3: Δημιουργία Χρηστών

Για τη δημιουργία των χρηστών, κάνετε κλικ στην διαδρομή «Διαχείριση Χρηστών και Τερματικών🡪Διαχείριση Χρηστών🡪Χρήστες…» (εικόνα 03.5). Θα δημιουργήσετε τόσους χρήστες όσοι είναι και οι υπάλληλοι σας. Ο καθένας θα μπορεί να συνδέεται στο δίκτυο, από οποιοδήποτε τερματικό με τους δικούς του κωδικούς.


εικόνα 03.5


Εμφανίζεται η εικόνα 03.6. Μπορούμε, με αυτήν, να ορίσουμε ποιες οντότητες θα μπορεί να διαχειρίζεται ο κάθε χρήστης. Συγκεκριμένα, ο χρήστης, στην εικόνα 03.6, μπορεί να διαχειριστεί μόνο τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων της οντότητας «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL». Απαγορεύεται σε αυτόν τον χρήστη, να έχει πρόσβαση στα Έντυπα αυτής της Οντότητας.


εικόνα 03.6