Τα έντυπα των σειρών Μ και Β

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Έντυπα Σειράς Μ» (εικόνα 145.1) και μετά στο «Μ3» (εικόνα 145.2).


εικόνα 145.1


Όταν τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται μέσα από το Arbitrans, διατηρούνται στη βάση δεδομένων και μπορείτε να τα δείτε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η συμπλήρωση τους είναι ευκολότερη, αφού τα στοιχεία της οντότητας θα τα βρείτε προτυπωμένα πάνω στο έντυπο.


εικόνα 145.2


Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 145.3. Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο, να το δείτε και να το τυπώσετε από την επιλογή «Προεπισκόπηση». Τα έντυπα αυτά δεν αντλούν στοιχεία από τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.


εικόνα 145.3


Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να φορτώσετε και τα έντυπα της σειράς Β, π.χ. το Β1. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Έντυπα Σειράς Β» (εικόνα 145.1 και μετά στο «Β1» (εικόνα 145.4). Η φόρμα συμπλήρωσης του εντύπου Β1, φαίνεται στην εικόνα 145.5.


εικόνα 145.4


εικόνα 145.5


Αντίστοιχα, το έντυπο Β2 είναι όπως στην εικόνα 145.6.


εικόνα 145.6