Η εκτύπωση μέσω του STD Viewer

Η εκτύπωση μέσω του PDF Viewer απαιτεί τυποποιημένη μορφή φόρμας. Όταν όμως οι γραμμές είναι περισσότερες από 25, τότε η τυποποίηση παύει να υφίσταται και το PDF Viewer είναι ακατάλληλο. Στις περιπτώσεις, χρησιμοποιείται το STD Viewer (εικόνα 144.2).


εικόνα 144.2: Προβολή με STD Viewer του εντύπου Φ4 με άνω των 25 γραμμών (εκτύπωση σε 2 σελίδες)