Η συμπλήρωση του Εντύπου

Το έντυπο Ν, βασίζεται στο Ε3. Αν δοκιμάσετε να συμπληρώσετε το Ν, χωρίς να υπάρχει το έντυπο Ε3 συμπληρωμένο και οριστικά αποθηκευμένο, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 140.1:


εικόνα 140.1


Σε περίπτωση που, για το ίδιο έτος, έχετε αποθηκευμένα περισσότερα από ένα Ε3, θα χρησιμοποιηθεί το πιο πρόσφατο που έχετε αποθηκεύσει. Για να μην μπερδευτείτε είναι καλύτερα να διαγράψτε τα περιττά Ε3 και να κρατήσετε μόνο ένα, το τελικό.

Το έντυπο Ν συμπληρώνεται, όπως φαίνεται στην εικόνα 140.2. Εισάγετε το έτος [1] και πατάτε ENTER, ή πατάτε μόνο το πλήκτρο F3 [2] και το έντυπο Ν συμπληρώθηκε [3], αλλά μόνο στα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα βάσει του Ε3. Υπάρχουν όμως αρκετά ακόμη πεδία, που ενδεχομένως, θα πρέπει να συμπληρωθούν.


εικόνα 140.2


Ένα από τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι το 455 του «Πίνακα Ι» που γίνεται βάσει του πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης ο οποίος συμπληρώθηκε κατά τη φάση της δημιουργίας του Ε3.

Η φόρτωση, του ποσού από τον πίνακα της Φορολογικής Αναμόρφωσης, γίνεται στην καρτέλα «Πίνακας Ι», εικόνα 140.3, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Φόρτωση Μη Εκπιπτόμενων Δαπανών» [1]. Το ποσό που είχε υπολογιστεί στη Φορολογική Αναμόρφωση θα μεταφερθεί αμέσως στον κωδικό 455 του εντύπου Ν [2].

Η Φορολογική Αναμόρφωση όταν πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ν, γίνεται πάνω στο Ν. Είναι λάθος να υπάρχει, συγχρόνως, φορολογική αναμόρφωση και στο Ε3.

 Αν υπήρχαν προσωρινές διαφορές στον πίνακα Ε του εντύπου Ε3, αυτές θα μεταφερθούν αυτόματα στους κωδικούς 118 και 119, εικόνα 140.3. Στην εικόνα τα ποσά αυτά είναι συμπληρωμένα με 0 (υποτίθεται ότι δεν υπήρχαν προσωρινές διαφορές).


εικόνα 140.3