Γνωριμία με την κεντρική φόρμα των Εντύπων

Μετά την επιλογή της οντότητας, θα δείτε την παρακάτω φόρμα (εικόνα 121.2).


εικόνα 121.2                                                 


Επάνω, στο κέντρο της φόρμας αναφέρονται τα πιο χρήσιμα έντυπα.

Στα δεξιά της φόρμας, στην ομάδα «Σύνοψη Τρέχουσας Οντότητας» μπορείτε να δείτε συνοπτικά πόσα έντυπα από κάθε ομάδα εντύπων έχουν συμπληρωθεί για την συγκεκριμένη οντότητα.

Η κάτω πλευρά της φόρμας αυτής, κατηγοριοποιεί τα έντυπα σε επιμέρους ομάδες ανάλογα με την σειρά στην οποία ανήκουν, ενώ παράλληλα υπάρχουν κουμπιά που σας κατευθύνουν στην επιλογή εντύπων συγκεκριμένων εργασιών, π.χ. «Έναρξη Επιχείρησης».

Τέλος, από το κουμπί «Αλλαγή Οντότητας», μπορείτε να αλλάζετε την τρέχουσα οντότητα, αν χρειάζεται να συμπληρώσετε έντυπα για κάποιαν άλλην από τις οντότητες.