Συμπλήρωση των Φορολογικών Εντύπων

Για να συμπληρώσετε τα φορολογικά έντυπα για κάποιαν οντότητα, κάντε κλικ στο κουμπί «Έντυπα» που βρίσκεται στην κεντρική φόρμα του προγράμματος. Θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα, εικόνα 121.1. 


εικόνα 121.1


Η παραπάνω φόρμα περιλαμβάνει όλους τους Ιδιώτες και τις Επιχειρήσεις κατά αλφαβητική σειρά κάτω από τη στήλη «Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία». Αν κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης «Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία», θα γίνει αναδιάταξη κατά φθίνουσα σειρά, με επόμενο κλικ θα γίνει πάλι κατά αύξουσα σειρά κ.ο.κ.

Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν πρόκειται για «Ιδιώτη» ή «Επιχείρηση» από το πρώτο ψηφίο της στήλης «Κωδικός». Στους «Ιδιώτες» είναι το 3 και στις «Επιχειρήσεις» είναι το 7.


Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των Οντοτήτων και να τις αναδιατάξετε ως εξής:

  • Κατά σειρά «ΑΦΜ»: Κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα «Α.Φ.Μ». Κάνοντας ξανά κλικ θα γίνει η ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά του «Α.Φ.Μ.», κ.ο.κ.
  • Κατά σειρά «Κωδικός»: Με κλικ στο «Κωδικός» οι οντότητες θα εμφανιστούν με αύξουσα σειρά κωδικού. Προφανώς, πρώτα θα είναι οι Ιδιώτες και μετά οι Επιχειρήσεις. Η σειρά εμφάνισης θα αντιστοιχεί στη χρονολογική σειρά με την οποία έγινε η εισαγωγή της κάθε οντότητας. Με νέο κλικ θα γίνει αναδιάταξη κατά φθίνουσα σειρά, κ.ο.κ.                      


Η αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων αφορά μόνο τα στοιχεία της και τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τα βιβλία. Τα υπόλοιπα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον χρήστη.