Διαφορές από το βιβλίο των Εσόδων

Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των δύο βιβλίων. Αν γνωρίζετε να χειρίζεστε το βιβλίο των «Εσόδων», ουσιαστικά γνωρίζετε και των «Εξόδων». Το βιβλίο των Εξόδων φαίνεται στην εικόνα 82.0, σε οθόνη με ανάλυση HD (1920 x 1080). Χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα στο φόντο για την εύκολη διάκριση των βιβλίων (εικόνα 82.1).


εικόνα 82.1: Διαφορά φόντου μεταξύ Εσόδων και Εξόδων


Στη συνέχεια, γίνεται η ανάπτυξη κυρίως των χαρακτηριστικών του βιβλίου των «Εξόδων» που δεν υπάρχουν στο βιβλίο των Εσόδων.