Τα αρχεία που αποθηκεύονται κατόπιν ενέργειας του Χρήστη

Κάθε αρχείο, το οποίο το έχουμε υπό «Προεπισκόπηση», ανεξάρτητα αν η προεπισκόπηση γίνεται μέσω του PDF Viewer ή του STD Viewer, μπορεί να αποθηκευτεί στο φάκελο του ηλεκτρονικού αρχείου, ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση.

Όταν ανοίξετε το εργαλείο με την προεπισκόπηση, δίνετε την εντολή εξαγωγής του αρχείου και καθορίζετε την κατάλληλη διαδρομή αποθήκευσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 31.4 που αφορά τον PDF Viewer και στην εικόνα 31.5 για τον STD Viewer.

Αναλυτικότερα:

  • Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αποθήκευσης, σημείο [1] στην εικόνα 31.4 ή εικόνα 31.5.

Στην περίπτωση που φαίνεται στην εικόνα 31.5, που αφορά τον STD Viewer, επιλέγουμε επιπλέον και τον τύπο του αρχείου.

  • Επιλέγουμε το φάκελο αποθήκευσης, σημείο [2]. Για να γίνει η αποθήκευση στο «Ηλεκτρονικό Αρχείο» πρέπει να ορίσετε, ως φάκελο αποθήκευσης, τη διαδρομή που βρίσκεται ο φάκελος «ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ»
  • Στο σημείο [3] εισάγουμε το όνομα του αρχείου. Συνήθως υπάρχει έτοιμη μία πρόταση για το όνομα.
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» [4].


εικόνα 31.4


εικόνα 31.5


Μία σημαντική διαφορά μεταξύ PDF Viewer και του STD Viewer είναι:

  • Με το PDF Viewer η εξαγωγή μπορεί να γίνει μόνο σε αρχείο PDF, εικόνα 31.4.
  • Με το STD Viewer η εξαγωγή μπορεί να γίνει σε αρχείο PDF, Word και Excel, εικόνα 31.5 με μόνη εξαίρεση τα έντυπα Φ4 και Φ5 τα οποία εξάγονται μόνο σε PDF.