Οι Δυνατότητες Παραμετροποίησης

Παραμετροποιήσεις γίνονται:

(α) Από το υπομενού «Αρχείο🡪Επιλογές Λογιστή», όπως φαίνεται στην εικόνα 24.1, επιλογές της περιοχής [1].


εικόνα 24.1


(β) Από το υπομενού «Τήρηση Βιβλίων🡪Απλογραφικά» σε ότι αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ και Φορολόγησης, επιλογές περιοχής [2], εικόνα 24.2.


εικόνα 24.2