Προβολή και εκτύπωση των Υποχρεώσεων

Στο menu της Διαχείρισης των Υποχρεώσεων κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση Υποχρεώσεων», εικόνα 21.1.


εικόνα 21.1


Στη φόρμα που ανοίγει, εικόνα 21.2, κάνουμε τις επιλογές για την προβολή και εκτύπωση. Εν προκειμένω επιλέξαμε να εκτυπώσουμε όλες τις υποχρεώσεις [1], σε όλες τις οντότητες [2] και ότι θέλουμε τη συνοπτική εκτύπωση [3]. Στη αναλυτική εκτύπωση εμφανίζονται, επιπλέον και τα τυχόν σχόλια που έχουμε προσθέσει. Μετά κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση Υποχρεώσεων» [4]. Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 21.3.


εικόνα 21.2


εικόνα 21.3