Ενημέρωση από το Εικονίδιο της Γραμμής Εντολών

Η ανακοίνωση για update, γίνεται με μήνυμα, από το αντίστοιχο εικονίδιο (εικόνα 04.6).


εικόνα 04.6