Εγκατάσταση σε Server ή Τοπικό Δίκτυο

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα σε δίκτυο θα πρέπει να έχετε άδεια χρήσης Δικτύου (Professional). Αυτή σας δίνει μέχρι 5 θέσεις εργασίας, χωρίς άλλο κόστος, ως εξής:

  • Μία θέση εργασίας στον Server, την οποία, ενδεχομένως, να μη θέλετε να την χρησιμοποιήσετε.
  • Μέχρι 4 θέσεις εργασίας στα τερματικά.
  • Απεριόριστο αριθμό χρηστών. Ο κάθε χρήστης, θα μπορεί να εργαστεί σε ένα οποιοδήποτε τερματικό, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του.

Αν τυχόν χρειάζεστε περισσότερα από 4 τερματικά, μπορείτε στη συνδρομή σας να συμπεριλάβετε επιπλέον θέσεις εργασίας, με πολύ μικρό κόστος για κάθε πρόσθετη θέση.

Στην ιστοσελίδα www.arbitrans.gr υπάρχει Video, με το οποίο δίνονται οι οδηγίες εγκατάστασης σε δίκτυο. Για να το βρείτε, επιλέγετε «ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» (εικόνα 03.1). 


εικόνα 03.1: Τμήμα της αρχικής σελίδας, της ιστοσελίδας www.arbitrans.gr