001. Απαιτήσεις σε Hardware / Software

>>> Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

>>>  Δημιουργία βάσεων δεδομένων