Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

Για να προβάλετε ή να εκτυπώσετε ένα Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, στην κεντρική φόρμα των Εντύπων (εικόνα 150.1), κάντε κλικ στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα», και μετά στο «Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων» (εικόνα 152.1).


εικόνα 152.1


Στην φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 152.2), συμπληρώστε το «Έτος Χρήσης» για να δημιουργηθεί το αρχείο που ζητάτε και κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».


εικόνα 152.2


Στην επόμενη φόρμα (εικόνα 152.3), φαίνονται τα στοιχεία της οντότητας, καθώς επίσης και τα πάγια που υπήρχαν στο έτος που αναζητήσατε προηγουμένως.


εικόνα 152.3


Κάντε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση». Στη φόρμα προεπισκόπησης/εκτύπωσης κάντε κλικ στο κουμπί  . Στην πρώτη σελίδα, αρχίζει η εκτύπωση του Αρχείου Χρήσης και φαίνεται στην εικόνα 152.4.


εικόνα 152.4


Επισημαίνονται τα εξής:

  • Στην φόρμα εκτύπωσης, όταν τελειώνει το Αρχείο Χρήσης, αλλάζει σελίδα.
  • Η εκτύπωση των αποσβεσμένων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, των προηγούμενων ετών ξεκινάει πάντα σε νέα σελίδα, όπως φαίνεται στην εικόνα 152.5.
  • Οι επικεφαλίδες των πινάκων επαναλαμβάνονται σε κάθε νέα σελίδα.


εικόνα 152.5