Προσαρμοσμένες Ημερομηνίες συμπλήρωσης του εντύπου Φ2

Η συμπλήρωση του Φ2, γίνεται πάντα κατά ολόκληρο μήνα ή τρίμηνο. Όταν στο πεδίο 005, εικόνα 126.1, σημείο[2], συμπληρώνεται διαφορετική ημερολογιακή περίοδος, τότε, ανάλογα με τις ημερομηνίες που συμπληρώθηκαν, προσεγγίζεται η πλησιέστερη σε αυτές περίοδος, μήνας ή τρίμηνο, που συμπεριλαμβάνει όλο το χρονικό διάστημα του πεδίου 005.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που ο λογιστής, για διαφόρους λόγους, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα Φ2, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προς τούτο υπάρχει η  επιλογή με ονομασία «Προσαρμοσμένη Περίοδος», σημείο [1], εικόνα 126.1.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιλογή «Προσαρμοσμένη Περίοδος» υπάρχει μόνο στην τελευταία έκδοση του εντύπου Φ2 (που είναι του 2016). Τα παλαιότερα Φ2, αν και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα, δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα.


Όταν η επιλογή «Προσαρμοσμένη Περίοδος» είναι μαρκαρισμένη, τότε ο χρήστης μπορεί να εισάγει οποιαδήποτε χρονική περίοδο, π.χ. από 23/01/2018 έως 19/02/2018 [2] και μετά να δημιουργήσει το Φ2, με το πάτημα του ENTER [3], χρησιμοποιώντας μόνο τα παραστατικά αυτής της χρονικής περιόδου.

Αν η επιλογή «Προσαρμοσμένη Περίοδος», δεν είναι μαρκαρισμένη, τότε, εισάγοντας το παραπάνω εύρος ημερομηνιών, το Φ2 θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας όλα τα παραστατικά του Α΄ τριμήνου 2018.


εικόνα 126.1