Τα διαθέσιμα εργαλεία προβολής και εκτύπωσης

Στα βιβλία Εσόδων και Εξόδων είδαμε τη μέθοδο προβολής και εκτύπωσης μέσω του εργαλείου STD Viewer. Το STDViewer χρησιμοποιείται κυρίως όταν ο αριθμός των γραμμών εκτύπωσης δεν είναι συγκεκριμένος.

Στα τυποποιημένα φορολογικά έντυπα, το εργαλείο προβολής/εκτύπωσης, το οποίο χρησιμοποιείται είναι το PDF Viewer. Μόνο στους πίνακες Listing (έντυπα Φ4 και Φ5) όταν υπάρχουν πάνω από 25 γραμμές συμπλήρωσης, χρησιμοποιείται το STDViewer. 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο εργαλείων καθώς και τα έντυπα που προβάλλονται με το καθένα από αυτά, όπως δείχνει ο παρακάτω Πίνακας 4. 

Με εξαίρεση τους πίνακες Listing (Φ4, Φ5), δεν υπάρχει άλλο έντυπο που να μπορεί να προβληθεί ή να εκτυπωθεί και με τα δύο εργαλεία. Στην εικόνα 122.1 και την εικόνα 122.2, φαίνονται αντίστοιχα οι προβολές του εντύπου Φ4, με το PDF Viewer και το STD Viewer.


Εργαλείο

Διαχειριζόμενα έντυπα

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

PDF Viewer

Φ2

Ε3, συμπεριλαμβανομένου του 2018

Β1, Β2

Όλη η σειρά των εντύπων M

«Υπεύθυνη Δήλωση»

«Εξουσιοδότηση»

Πίνακες Listing (Φ4, Φ5), όταν οι γραμμές είναι μέχρι 25

  1. Εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης. Ακόμη και τα πολύ μικρά γράμματα είναι ευδιάκριτα.
  2. Τα παραγόμενα αρχεία είναι Pdf. Είναι δυνατόν να επεξεργάζονται (με επιλογή χρήστη).
  3. Είναι διαθέσιμο και ως ανεξάρτητο εργαλείο προβολής/εκτύπωσης αρχείων Pdf.

STD Viewer

Βιβλίο Εσόδων, Βιβλίο Εξόδων

ΜΥΦ

Καρτέλες Παγίων

Καρτέλες Πελάτη-Προμηθευτή

Όλα τα Ειδικά Έντυπα

Πίνακες Listing (Φ4, Φ5), όταν οι γραμμές είναι άνω των 25

  1. Διαχειρίζεται έντυπα μεταβλητών διαστάσεων και μπορεί να τα εξάγει σε Excel, Word και Pdf (εκτός των Φ4, Φ5 που τα εξάγει μόνο σε Pdf).
  2. Οι εκτυπώσεις είναι μέτριας ανάλυσης, οπότε, τα πολύ μικρά γράμματα είναι δυσδιάκριτα.

Πίνακας 4


εικόνα 122.1: Προβολή με PDF Viewer του εντύπου Φ4 με γραμμές <= 25


εικόνα 122.2: Προβολή με STD Viewer του εντύπου Φ4 με εκτύπωση άνω των 25 γραμμών (εκτύπωση σε 2 σελίδες)