Ε Πώς συνθέτετε την πληροφορία για το UID;

Α Το UID υπολογίζεται από το SHA-1 hash 6 πεδίων του παραστατικού τα οποία είναι:
ΑΦΜ Εκδότη, Ημερομηνία Έκδοσης, Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη στο Μητρώο του Taxis, Τύπος Παραστατικού, Σειρά, ΑΑ.


Ειδικότερα η μορφή του αλφαριθμητικού που δίνεται ως είσοδος στο SHA-1 για την παραγωγή του uid είναι η εξής:


“Α.Φ.Μ Εκδότη” + “-“ + “Ημερομηνία Έκδοσης” (στη μορφή ‘yyyy-MM-dd’) + “Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη” + “-“ + “Τύπος Παραστατικού ” + “Σειρά” + “ ΑΑ ”.


Έτσι π.χ. για τα εξής δεδομένα:


Α.Φ.Μ Εκδότη: 999999999


Ημερομηνία Έκδοσης: 22-10-2020


Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη: 0


Τύπος Παραστατικού: 1.1


Σειρά: A


AA: 2


το αλφαριθμητικό που θα δοθεί ως είσοδος στη SHA-1, θα είναι της ακόλουθης μορφοποίησης:


999999999-2020-10-22-0-1.1-Α-2


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων