Η φόρμα επεξεργασίας των στηλών του βιβλίου των Εξόδων


Την επιλέγετε από το menu, κάνοντας κλικ στο «Μετονομασία Στηλών…» (εικόνα 83.4).


εικόνα 83.4


Θα παρουσιαστεί η φόρμα ορισμού των επικεφαλίδων, εικόνα 83.5. Αριστερά υπάρχουν Πρότυπες Επικεφαλίδες του βιβλίου Εξόδων (αν χρειαστεί να τις επαναφέρετε). Στην αριστερή πλευρά, δίπλα από τις στήλες αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί του Φ2 και στην άκρη οι αντίστοιχοι αριθμοί των στηλών.

Προσέξτε ότι, όπως συμβαίνει και στο βιβλίο των Εσόδων, οι διαθέσιμες στήλες είναι συνολικά 13, που είναι ο μέγιστος αριθμός των στηλών που χωράνε να εκτυπωθούν σε σελίδα Α4. Εξ αυτών, οι δύο (2) καταλαμβάνονται από το ΦΠΑ και το ΦΠΑ των Παγίων. Κατά συνέπεια, ο χρήστης της εφαρμογής έχει στη διάθεση του 11 στήλες. Σε κάθε στήλη, μπορούν να μπουν περισσότερα του ενός είδη εσόδων, όπως θα δούμε, οπότε οι 11 διαθέσιμες στήλες επαρκούν για κάθε περίπτωση.


εικόνα 83.5


Στην εικόνα 83.6, φαίνεται ένας περισσότερο πλήρης τρόπος διαμόρφωσης των επικεφαλίδων του βιβλίου των Εξόδων, που καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του εντύπου Φ2. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και Έξοδος» θα σώσετε μόνιμα αυτές τις αλλαγές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν ο κωδικός Φ2 είναι 000, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εγγραφή δεν μεταφέρεται στο έντυπο Φ2.


εικόνα 83.6