Ρύθμιση [9]: Αυτόματο κλείδωμα βιβλίων μετά την υποβολή Φ2 ή Ε3

Ο Λογιστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν τα βιβλία των οντοτήτων θα κλειδώνουν αυτόματα, μετά την υποβολή του Φ2 ή του Ε3, εικόνα 27.25 ή εικόνα 27.2.


εικόνα 27.25


Η αρχική κατάσταση είναι το αυτόματο κλείδωμα να μην είναι ενεργοποιημένο.

Όταν είναι μαρκαρισμένη η επιλογή «Κλείδωμα Βιβλίων μετά την οριστικοποίηση Φ2/Ε3», τότε τα βιβλία κλειδώνουν αυτόματα με την αποθήκευση του Φ2 ή του Ε3, για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω έντυπα.

Δεν κλειδώνονται ημερομηνίες, αλλά ολόκληροι μήνες, οι οποίοι περιέχουν το διάστημα της υποβολής. Π.χ. Αν αποθηκεύσετε ένα Φ2 που αφορά το χρονικό διάστημα 17/5/2018 έως 30/6/2018, θα κλειδωθούν οι μήνες Μάιος και Ιούνιος 2018.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο λόγος που γίνεται το αυτόματο κλείδωμα κατά την υποβολή του Ε3

Εκ πρώτης όψεως, αν κλειδώνονται τα βιβλία με την υποβολή του Φ2, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να κλειδώνονται και με την υποβολή του Ε3. Όμως ενδέχεται, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την υποβολή του Ε3, να έχουν συμβεί τα εξής:

  • Ο λογιστής να έχει ξεκλειδώσει κάποιους μήνες και να έχει ξεχάσει να τους κλειδώσει ξανά.
  • Να έχει υποβληθεί κάποιο Φ2, χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω του προγράμματος, κατά την οποία προβλέπεται μετά την αποθήκευση, να ακολουθεί η υποβολή του Φ2. Π.χ. ένα μηδενικό Φ2, μπορεί να έχει υποβληθεί απευθείας μέσα από κάποιον άλλο Browser.


Το ξεκλείδωμα των βιβλίων γίνεται από την επιλογή «Τήρηση ΒιβλίωνΑπλογραφικά βιβλίαΚλείδωμα/Ξεκλείδωμα Βιβλίων», εικόνα 27.26, ή μέσα από το βιβλίο Εσόδων ή των Εξόδων. Για τις διαδικασίες αυτές βλέπε κεφάλαιο_100.


εικόνα 27.26