Ρύθμιση [7]: Αυτόματη δημιουργία της εγγραφής των Αποσβέσεων

Από προεπιλογή, οι αποσβέσεις, βάσει των εισηγμένων καρτελών των Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (για συντομία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία), υπολογίζονται αυτόματα και δημιουργείται στο βιβλίο των Εξόδων, μία και μοναδική εγγραφή, με ημερομηνία 31/12/[ΕΤΟΣ], στην οποία συνοψίζονται όλες οι αποσβέσεις του έτους.

Η εγγραφή αυτή δημιουργείται με την οριστικοποίηση του Ε3.

Αν δεν θέλουμε να υπολογίζονται αυτόματα οι αποσβέσεις, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ξεμαρκάρουμε την επιλογή «Αυτόματη Δημιουργία/Ενημέρωση Εγγραφής Αποσβέσεων …», εικόνα 27.23 ή εικόνα 27.2, σημείο [7].


    εικόνα 27.23


Η δημιουργία της παραπάνω εγγραφής, δεν εμποδίζει το λογιστή στο να εισάγει και τις επιπλέον αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων που τηρούσε, με κάποιον άλλο τρόπο, πριν να προμηθευτεί το Arbitrans, π.χ. χειρόγραφα ή με το Excel.

Επίσης η δημιουργούμενη εγγραφή, μπορεί να τροποποιηθεί όπως όλες οι εγγραφές και να προσθέσει ο λογιστής τυχόν επιπλέον αποσβέσεις παγίων που προϋπήρχαν.

Η διατήρηση της επιλογής και η εισαγωγή στο πρόγραμμα των παγίων που υπήρχαν, πριν από την προμήθεια του προγράμματος, θα έχουν ως αποτέλεσμα:

  • Να έχει ο λογιστής στη διάθεση του, ανά πάσα στιγμή, ένα πλήρες αρχείο των Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.
  • Να εξοικονομεί το χρόνο που θα απαιτούνταν για τον υπολογισμό των αποσβέσεων.