Ρύθμιση [5]: Αλλαγή του προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής

Ο σκοπός αυτής της προεπιλογής είναι να εξοικονομήσει ο χρήστης χρόνο πληκτρολόγησης κατά την εισαγωγή των παραστατικών, ορίζοντας ως προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τον τρόπο που χρησιμοποιείται περισσότερο από την οντότητα, δηλαδή αν οι πληρωμές διενεργούνται με e-Banking, ή επί πιστώσει, ή με πιστωτική κάρτα κτλ. Κάνουμε κλικ στο «Ορισμός Προεπιλεγμένου Τρόπου Πληρωμής», εικόνα 27.15 ή εικόνα 27.2, σημείο [5].


εικόνα 27.15


Όπως φαίνεται στην επόμενη φόρμα, ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής είναι η παύλα, σε όλες τις οντότητες, τόσο στο βιβλίο των Εσόδων όσο και των Εξόδων (εικόνα 27.16). Διευκρινίζεται ότι η παύλα, σημαίνει ότι μας είναι αδιάφορος ο τρόπος πληρωμής.


εικόνα 27.16


Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Μαζικός Ορισμός Προεπιλογής Εσόδων» (εικόνα 27.16), και στη φόρμα του τρόπου πληρωμής (εικόνα 27.17), επιλέγουμε το «Επί Πιστώσει», κάνοντας διπλό κλικ πάνω του.


εικόνα 27.17


       Η εικόνα 27.16, άλλαξε, όπως φαίνεται στην εικόνα 27.18. Ο προεπιλεγμένος τρόπος των Εσόδων σε όλες τις οντότητες ορίστηκε ο «Επί Πιστώσει».


εικόνα 27.18


Με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε ότι ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής των Εξόδων, για όλες τις οντότητες θα είναι «Μετρητοίς ή Ε-Banking».

Οπότε η εικόνα 27.18 γίνεται όπως η εικόνα 27.19.


εικόνα 27.19


Έστω ότι, έχουμε και μία διαφορετική περίπτωση και συγκεκριμένα, μόνο στην οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL», τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πιστωτικές κάρτες. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο πεδίο των Εσόδων της οντότητας (εικόνα 27.19).

Από τη φόρμα προεπιλογής του τρόπου πληρωμής, που θα εμφανιστεί, με διπλό κλικ, ορίζουμε ως προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής την «Πιστωτική Κάρτα» (εικόνα 27.20).


εικόνα 27.20


Μετά  και από αυτή την αλλαγή, οι προεπιλογές έχουν διαμορφωθεί όπως στην εικόνα 27.21. Κάνουμε κλικ στο «Αποθήκευση Αλλαγών» για να σώσουμε τις αλλαγές που κάναμε.


εικόνα 27.21