Ρύθμιση [4]: Αλλαγή της θέσης του Ηλεκτρονικού Αρχείου

Τα παραγόμενα αρχεία, που είναι σε μορφή PDF, όπως π.χ. είναι τα εξής:

  • Φ2
  • Ε3
  • Φ4, Φ5
  • Μ1, Μ2, Μ3, …, Μ11, Μ12
  • Β1, Β2
  • Τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις, Εξουσιοδοτήσεις

κτλ.

αποθηκεύονται στο φάκελο: «ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ» που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται αυτόματα, με την πρώτη αποθήκευση.

Ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την προεπιλογή της διαδρομής, της θέσης του φακέλου του ηλεκτρονικού αρχείου, όπως φαίνεται στην εικόνα 27.14 ή στην εικόνα 27.2.

Η ονομασία όμως του αρχείου θα παραμείνει «ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ».


εικόνα 27.14


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν ο χρήστης αλλάξει τη διαδρομή, τα αρχεία που είναι ήδη αποθηκευμένα, δεν θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα θέση και ο χρήστης, αν θέλει να τα μεταφέρει, θα πρέπει να το κάνει μόνος του, χειροκίνητα.


Εγκατάσταση Δικτύου: Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου Ηλεκτρονικού Αρχείου

Αν η εφαρμογή λειτουργεί σε δίκτυο, ο κάθε χρήστης έχει το δικό του φάκελο Ηλεκτρονικού Αρχείου, στην επιφάνεια εργασίας του.

Για να ορίσετε έναν κοινό φάκελο για το Ηλεκτρονικό Αρχείο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα αρχεία όλων των χρηστών, θα πρέπει:

  • Να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο φάκελο.

Αν τυχόν δεν γνωρίζετε πώς να τον δημιουργήσετε, αναζητήστε οδηγίες στο διαδίκτυο.

  • Να εισάγετε τη διαδρομή του κοινόχρηστου φακέλου στο πεδίο «Θέση Αποθήκευσης», εικόνα 27.14. Προτιμήστε να την εισάγετε κάνοντας κλικ στο κουμπί  .