Ρύθμιση [3]: Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των αρχείων ΜΥΦ

Οι παραγόμενες προς υποβολή ΜΥΦ και τα αντίστοιχα αρχεία Excel, αποθηκεύονται, από προεπιλογή, στο φάκελο «ARBITRANS ΜΥΦ», που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Ο φάκελος αυτός, δημιουργείται αυτόματα, μόλις αποθηκεύσετε την πρώτη ΜΥΦ.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την προεπιλογή της διαδρομής της θέσης, του φακέλου αποθήκευσης των ΜΥΦ όπως φαίνεται στην εικόνα 27.13 ή στην εικόνα 27.2.

Η ονομασία όμως του αρχείου θα παραμείνει «ARBITRANS ΜΥΦ».


εικόνα 27.13


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν ο χρήστης αλλάξει τη διαδρομή, ενώ υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες ΜΥΦ, τότε, οι αποθηκευμένες ΜΥΦ, δεν θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα θέση και ο χρήστης, αν θέλει να τις μεταφέρει, θα πρέπει να το κάνει μόνος του, χειροκίνητα.


Εγκατάσταση Δικτύου: Δημιουργία κοινόχρηστου αρχείου αποθήκευσης των ΜΥΦ

Αν η εφαρμογή λειτουργεί σε δίκτυο, ο κάθε χρήστης αποθηκεύει τις ΜΥΦ που δημιουργεί ο ίδιος, σε δικό του αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του.

Για να ορίσετε έναν κοινό φάκελο αποθήκευσης των ΜΥΦ στον οποίο θα δημιουργούνται τα αρχεία όλων των χρηστών, θα πρέπει:

  • Να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο φάκελο.

Αν τυχόν δεν γνωρίζετε πώς να τον δημιουργήσετε, αναζητήστε οδηγίες στο διαδίκτυο.


  • Να εισάγετε τη διαδρομή του κοινόχρηστου φακέλου στο πεδίο «Θέση Αποθήκευσης», εικόνα 27.13. Προτιμήστε να την εισάγετε κάνοντας κλικ στο κουμπί      .