Εισαγωγή των στοιχείων των Πελατών/Προμηθευτών συγχρόνως με την εισαγωγή των παραστατικών

Κατά την εισαγωγή των παραστατικών (στα Έσοδα ή στα Έξοδα), όταν το πρόγραμμα δεν βρίσκει στη βάση δεδομένων τον ΑΦΜ του Πελάτη/Προμηθευτή, σας ζητάει να γίνει η εισαγωγή του, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε καμία άλλη ενέργεια.

Η εικόνα 22.2 (Έλληνες Πελάτες/Προμηθευτές) ή η εικόνα 22.3 (Πελάτες/Προμηθευτές από άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.), εμφανίζεται αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να βγείτε από την φόρμα εισαγωγής των παραστατικών. Μετά εισάγετε τα στοιχεία του Πελάτη/Προμηθευτή, κλείνετε τη φόρμα και συνεχίζετε να εισάγετε τα παραστατικά.