Η ανίχνευση Υποχρεώσεων Περιβαλλ. Τέλους και Δημοτικού Φόρου

Γίνεται βάσει της ονομασίας του είδους με το οποίο έχει γίνει η σχετική καταχώρηση στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις εξής ονομασίες Είδους:


Περιβαλλοντικό Τέλος

Δημοτικός Φόρος

(1) Περιβαλλοντικό Τέλος

(2) Πλαστικές Σακούλες

(3) Πλαστ. Σακούλες

(4) Περιβαλλ. Τέλος

(5) Περιβ. Τέλος

(6) Π.Τ.

(7) Περιβαλλοντικός Φόρος

(1)  Δημοτικό Τέλος             (7)  Δ.Τ.

(2)  Δημοτικό Τέλος 0,5%        (8)  Δ.Τ. 0,5%

(3)  Δημοτικό Τέλος 5%          (9)  Δ.Τ. 5%

(4)  Δημοτικός Φόρος            (10) Δ.Φ.

(5)  Δημοτικός Φόρος 0,5%       (11) Δ.Φ. 0,5%

(6)  Δημοτικός Φόρος 5%         (12) Δ.Φ. 5%

 


Αν η ονομασία είναι διαφορετική έστω και σε ένα γράμμα, δεν αναγνωρίζεται και, αν θέλετε να γίνεται αυτόματη αναγνώριση, θα πρέπει να την αλλάξετε.