Ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με συγκεκριμένο Υποκατάστημα

Η δήλωση του υποκαταστήματος μίας ταμειακής μηχανής (εικόνα 16.9), είναι προαιρετική. Αν δεν δηλωθεί υποκατάστημα, θεωρείται ότι η ταμειακή μηχανή βρίσκεται στην Έδρα.


εικόνα 16.9


Όταν όμως δηλώνετε ότι μία ταμειακή μηχανή είναι εγκατεστημένη σε συγκεκριμένο Υποκατάστημα, μπορείτε να αποφύγετε λάθη. Συγκεκριμένα, κατά την εισαγωγή ενός παραστατικού, αν πατήσετε το πλήκτρο F12, εμφανίζεται ο πίνακας επιλογής Τ.Μ., όπως στην εικόνα 16.10, στον οποίο φαίνονται οι συνδέσεις των ταμειακών μηχανών με τα αντίστοιχα Υποκαταστήματα. Π.χ. η ΦΤΜ2 βρίσκεται εγκατεστημένη στο Υποκατάστημα Αθηνών.


εικόνα 16.10


Αν, π.χ. με την ΦΤΜ2, θελήσετε να  εισάγετε ένα παραστατικό και κατά λάθος δηλώσετε κάποιο άλλο υποκατάστημα και όχι το υποκατάστημα «ΑΘΗΝΑ», θα πάρετε το προειδοποιητικό μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 16.11.


εικόνα 16.11