Εισαγωγή της επόμενης Οντότητας

Με την εκτύπωση της καρτέλας, ή απλά με το κλείσιμο της φόρμας των εκτυπώσεων, θα έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή της οντότητας. Θα εμφανιστεί μήνυμα όπως στην εικόνα 12.8.


εικόνα 12.8


Αν επιλέξετε «Ναι» θα συνεχιστεί η διαδικασία με την εισαγωγή της επόμενης οντότητας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι «Ιδιώτης».

Αλλιώς θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.